O Fundacji Drukuj
Fundacja Nowy Kierunek
01.04.2011

Celami Fundacji są:

 1. Popularyzacja konserwatywnej myśli politycznej.
 2. Popularyzacja idei integracji europejskiej.
 3. Popularyzacja idei wolnego przepływu towarów i usług.
 4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 5. Umacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz własne wykonywanie tychże działalności.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 2. Organizacja konferencji i spotkań.
 3. Prowadzenie działalności o charakterze gastronomicznym.
 4. Obrót instrumentami rynków pieniężnych.
 5. Usługi w zakresie kreacji, prowadzenia oraz reklamy serwisów internetowych i nowoczesnych technologii przekazu.
 6. Produkcja materiałów audiowizualnych.
 7. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone mogą być jedynie na cele statutowe fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie broszur, gazetek, książek ulotek lub czasopism.
 2. Działalność internetową, w szczególności poprzez tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych.
 3. Organizowanie festiwali, wystaw i konferencji.
 4. Działalność badawczą, projektową i organizacyjną w zakresie określonym w celach działalności.
 5. Współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie określonym w celach działalności.
 6. Fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego dla inicjatyw o charakterze twórczym, edukacyjnym, prospołecznym lub naukowo-badawczym.
 7. Organizowanie konkursów.
 8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.


Zarząd Fundacji:

Bartłomiej Rajchert – Prezes Zarządu

pobierz Statut Fundacji